Projekty realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej w celu rozszerzenia swojej oferty pomocowej o dodatkowe formy wsparcia dla mieszkańców gminy Niedrzwica Duża podejmuje dodatkowe zadania. Obejmują one inne, pozaustawowe działania w zakresie pomocy społecznej w formie realizacji różnego rodzaju projektów.

Dzięki tym projektom możemy rozszerzyć swoją ofertę i pozyskać dodatkowe środki z Unii Europejskiej a jednocześnie rozszerzać współpracę z istniejącymi i działającymi na terenie naszej gminy organizacjami pozarządowymi działającymi na polu pomocy społecznej. Jest to bardzo ważny aspekt naszej działalności, gdyż niejednokrotnie Ośrodek jako jednostka organizacyjna gminy nie miałaby możliwości pozykania środków samodzielnie.