Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

                                             
                    

                                                                U C H W A Ł A  NR XLI/ 250 /18
                                                                RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA
                                                                   z  dnia 20 marca 2018 roku


                       w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej


        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity  Dz .U. z 2017 roku poz.1875 z późn. zm. /  Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwala co nastepuje:

 § 1.
Uchwala się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Traci moc uchwała nr.XX/150/12 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                 Rafał Dziekanowski

                            


                                                                                               Załącznik do Uchwały nr XLI/250/18
                                                                                                                                  Rady Gminy Niedrzwica  Duża
                                                                                                                                 z dnia 20 marca  2018

                        


                                                                                           S T A T U T

                                                         OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEDRZWICY DUŻEJRozdział I  Postanowienia ogólne

§ 1.
Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „OŚRODKIEM” działa na podstawie  Uchwały nr X/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Niedrzwicy Dużej  z dnia 22 marca 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej „ w Niedrzwicy Dużej oraz ustaw :
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn. zm.);
4. Innych właściwych ustaw.
5.Niniejszego statutu

§ 2.

1.  Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Niedrzwica Duża działającą jako jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.
 
2. Ośrodek wykonuje zadania administracji rządowej i samorządowej  w zakresie pomocy społecznej  dla wykonywania których posiada upoważnienie do    wydawania decyzji administracyjnych .

3. Obszar działania  obejmuje teren gminy Niedrzwica Duża.

4. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek „Agronomówki” mieszczący się  przy ulicy Kraśnickiej  51 w miejscowości Niedrzwica Duża.


Rozdział 2 Misja i zadania Ośrodka

§ 3.
Misją Ośrodka jest zaspakajanie potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz doprowadzenie w miarę możliwości do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem
                            
§ 4.
1.Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje i kieruje działalnością : jednostek tworzonych dla realizacji zadań lokalnych pomocy społecznej np. stołówki domy
   noclegowe, jadłodajnie itp.
2.W stosunku do wymienionych  jednostek Ośrodek ustala kierunek działania  poprzez opracowywanie planów rzeczowo- finansowych tych jednostek.

§ 5.
1.Ośrodek określa kierunki działania i zadania w zakresie pomocy społecznej  na swoim terenie realizując:
-  zadania własne gminy kierując się ustaleniami  wójta
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami  przekazanymi przez wojewodę.

§ 6.
Do zadań Ośrodka należą:
1/ opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej
    profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym projektów
    systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2/ sporządzanie bilansu potrzeb gminy i sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, Gminnego programu profilaktyki i
    rozwiązywania problemów alkoholowych

3/ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń:
  -  pieniężnych,
  -  rzeczowych,
  -  opiekuńczych,
  -  leczniczych,
  -  innych świadczeń wynikających z potrzeb środowiska

4 / prowadzenie pracy socjalnej jako działalności  zawodowej  skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do
     funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających   temu celowi.

5/ inspirowanie i koordynowanie działalności instytucji, organizacji społecznych oraz współdziałanie w sprawach rozwoju form i zakresu pomocy społecznej:

6/ wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7/ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu  życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
    rozwój specjalistycznego wsparcia;

8/ postępowanie w sprawie  świadczeń rodzinnych

 9/ realizacja zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
12/ analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
13/ rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb
14/ realizacja zadań wynikających z art.53 ust.1 pkt.15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach/ Dz. U. z 2006 r. Nr 234 poz. 1694 z późn. zm. / w sprawie potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi w formie interwencji  kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.
                
§ 7.
Ośrodek może podejmować inną działalność wynikającą z potrzeb środowiska lokalnego.

§8.
Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na
jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami.

§ 9.
W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
współdziała z istniejącymi na jego terenie organizacjami społecznymi , instytucjami, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy i osobami fizycznymi.                        

Rozdział 3 Zarządzanie i organizacja Ośrodka                       

§ 10.
Ośrodek samodzielnie opracowuje plany swojej działalności uwzględniając niezbędne potrzeby i zalecenia organów samorządu terytorialnego. Programy o których mowa wyżej podlegają zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

§ 11.
1. Ośrodkiem kieruje i  reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2.Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia na podstawie umowy o pracę Wójt Gminy Niedrzwica Duża           

§ 12.
Dyrektor Ośrodka działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta Gminy  i ponosi za nie pełną  odpowiedzialność merytoryczną przed Wójtem Gminy.

§ 13.
Organizację Ośrodka  i jego strukturę określa  regulamin organizacyjny  nadany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 14.
Dyrektor działa jednoosobowo i wobec zatrudnionych przez siebie pracowników  pełni rolę kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

§ 15.
Dyrektor składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 4  Zasady działalności i finansowania Ośrodka

§ 16.
1. Środki finansowe na realizację :
-   zadań własnych zapewnia budżet gminy  w zakresie potrzeb  przedstawionych Radzie Gminy
-   zadań zleconych  zapewnia budżet Wojewody

2. Koszty utrzymania Ośrodka w tym koszty materialne i wynagrodzenia pracowników pokrywane są z budżetu gminy i budżetu państwa
3. Finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej może być realizowane z uzyskanych przez Ośrodek innych dopuszczalnych prawem źródeł.
4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
5. Podstawą gospodarki finansowej  Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora
6. Wynagrodzenia pracowników ośrodka  ustalane są na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych .

Rozdział 6  Postanowienia końcowe

§ 17.
Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy  Niedrzwica Duża , która jest również uprawniona do wprowadzania zmian.                                                   

§ 18.
Ośrodek  używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

   Ośrodek Pomocy Społecznej
      24-220 Niedrzwica Duża
            Ul. Kraśnicka 51
NIP 7132284400 Regon 004177072
          Tel.(081) 5175069
                    
§ 19.
Ośrodek używa loga,którego wzór stanowi załącznik do niniejszego statutu.