Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Regulamin organizacyjny określa:

 1. Zakres działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej
 2. Strukturę organiazacyjną
 3. Tryb pracy Ośrodka

Rozdział II.

Zakres działania i zadania Ośrodka

§ 2.

Ośrodek Pomocy Społecznej określa kierunki działania i zadania w zakresie pomocy społecznej, realizując zadania własne i zlecone.

1.Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1.1.przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
1.2. pracy socjalnej,
1.3. prowadzeniu i rozwojuniezbędnej infrastruktury socjalnej,
1.4.analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
1.5.realizacji zadań wynikajacych z rozeznanych potrzeb społecznych,
1.6.rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizownych przez gminę obejmują:
2.1. przyznawanie i wypłacanie zasiłkow celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
2.2.organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.
2.3.prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2.4.realizacja innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
      rozwój specjalistycznego wsparcia
2.5.przyznawanie i wypłacanie zasiłkow celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,o których mowa w art.5a ustawy o
     pomocy społecznej oraz osób które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2.6. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
2.7.prowadzenie spraw w zakresie świadczeń rodzinnych
2.8.prowadzenie spraw w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2.9 podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postyępowań i wydawania w tych sprawach decyzji
2.10.przekazywanie do biura informacji gospodarczych informację gospodarczą o zobowiazanich lub zobowiązanich dłużników alimentacyjnych

3.Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują
:
3.1.przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
3.2.opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
3.3.opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem programów pomocy społecznej profilaktyki i rozwiązywania
      problemów alkoholowych i innych których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
3.4.sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3.5.udzialanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej,
3.6.przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
3.7.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
3.8.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
3.9.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i
      możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3.10.przyznawanie pomocy w formie biletu kredytowanego,
3.11.opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby rezygnujące z zatrudnienia w celu osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
       członkiem rodziny,
3.12.organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym:
       -specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3.13.praca socjalna
3.14.prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
3.15.dożywianie dzieci,
3.16.sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
3.17.pomoc osobom mającym trudnośći w przystosowaniu sie do życiua po zwolnieniu z zakładu karnego,
3.18.kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatnosci za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
3.19.sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
3.20utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

4.Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym obejmują:

4.1.przyznawanie i wypłacanie zasiłkow specjalnych celowych,
4.2.przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek pomocy w naturze,
4.3.prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób,
4.4.podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
4.5.współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o
      usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
4.6.prowadzenie spraw z zakresu przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych,

Rozdział III

Wewnętrzna struktura Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 3.

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik odpowiadając za całokształt spraw związanych z jego funkcjonowaniem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

 3. Kierownik podejmuje decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta Gminy i ponosi za nie pełną odpowiedzialność merytoryczną.

 4. Kierownik działa jednoosobowo wobec zatrudnionych przez siebie pracowników pełni rolę kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

 5. W czasie nieobecności kierownika działalnością Ośrodka kieruje pracownik Ośrodka upoważniony przez Kierownika i jest za nią odpowiedzialny.

 6. W Ośrodku Pomocy Społecznej tworzy się komórkę organizacyjną d/s świadczeń rodzinnych zwaną wydziałem

 7. W Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonują trzy świetlice środowiskowe wsparcia dziennego dla dzieci w Sobieszczanach i Niedrzwicy Dużej.

 8. Ośrodek dla realizacji swoich zadań tworzy następujące stanowiska pracy:

  1. kierownik

  2. pracownicy socjalni

  3. specjaliści pracy socjalnej

  4. starszy specjalista pracy socjalnej

  5. inspektorzy

  6. starsi inspektorzy

  7. podinspektorzy

  8. informatyk

  9. główny księgowy

  10. opiekunki

  11. wychowawcy

  12. pomoc administracyjna (biurowa)

  13. ł.kierowca samochodu osobowego

Rozdział IV

Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami i instytucjami

§ 4.

W wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała z:

 1. Lubelskim Urzędem Wojewódzkim

 2. Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie

 3. Regionalnym Osrodkiem Polityki Społecznej

 4. Samorządem terytorialnym

 5. Powiatowym Urzędem Pracy

 6. Szkołami i pedagogami szkolnymi

 7. Placówkami służby zdrowia

 8. Sądami

 9. Kuratorami zawodowymi i społecznymi

 10. Policją

 11. Kościołem katolickim i innymi kościołami związkami wyznaniowymi

 12. Instytucjami i organizacjami działajacymi na polu pomocy społecznej

 13. Zakładami pracy

 14. Osobami fizycznymi

Rozdział V

Tryb pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 5.

 1. W Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy i 8 godzinny dzień pracy z wyjątkiem księgowej i informatyka, godziny pracy księgowej od 7.20 do 15.20, tygodniowy wymiar czasu pracy informatyka wynosi 14 godzin, dobowy wymiar czasu pracy wynosi 7 godzin

 2. Godziny pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku od 7.30.do 15.30

 3. Pracownicy socjalni w w/w godzinach pracy wykonują również pracę w terenie wykorzystując do tego celu samochod służbowy Ośrodka Pomocy Społecznej

 4. W Ośrodku Pomocy Społecznej ustala się kwartalny okres rozliczeniowy czasu pracy

 5. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na prace zawodową. Pracownikowi nie wolno opuszczać w czasie godzin pracy miejsca pracy bez zgody i polecenia kierownika.
  Pracownik wychodzący w godzinach pracy poza budynek ośrodka bądź wychodzący załatwić sprawy służbowe w terenie ma obowiazek wpisać się do ewidencji wyjść służbowych z podaniem miejsca, celu i godziny wyjścia i powrotu.Wyjścia prywatne pracowników w godzinach pracy winny być również wpisane w zeszyt wyjść prywatnych

 6. Pracowników będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie dopuszcza się do wykonywania pracy.

§ 6.

1.Ośrodek Pomocy Społecznej udziela świadczeń na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wraz z wymaganą dokumentacją przeprowadzonego w miejscu zamieszkania osoby /z wyłączeniem pomocy w formie biletu kredytowanego/. Każda rozpoznana sprawa o udzielenie pomocy /z wyłączeniem pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa lub biletu kredytowanego /zakończona jest decyzją administracyjną.

2.Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu.

3.Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach. Organy te są obowiązane do udzielenia pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych czynności.

4.Świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie złożonego wniosku wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami w miejscu zamieszkania zainteresowanego. Każdy wniosek zakończony jest decyzją administracyjną.

5.Świadczenia rodzinne wypłacane są na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

§ 7.

 1. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązani są:

  1. kierować się dobrem społecznym, pogłębiać zaufanie podopiecznych,działać wnikliwie, szybko i bezstronnie oraz dążyć do szybkiego załatwienia spraw,

  2. udzielać niezbędnego poradnictwa,w tym informacji o przysługujących świadczeniach,

  3. stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

  4. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych także po ustaniu zatrudnienia,

  5. znajomość przepisów prawa obowiązujących w Ośrodku Pomocy Społecznej

  6. sumienne i terminowe załatwianie skarg i wniosków

  7. przestrzeganie dyscypliny pracy

  8. dbanie o ład, porządek, ochronę mienia i dobre stosunki między ludzkie w miejscu pracy

  9. w stosunku do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej mają zastosowanie między innymi przepisy Kodeksu Pracy, ustawy o Pracownikach Samorządowych, ustawy o Pomocy Społecznej ustawy o Świadczeniach Rodzinnych,Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów, Kodeksu Postępowania Admistracyjnego.

Rozdział VI

Zasady podpisywania decyzji i pism

§ 8.

 1. Kierownik Ośrodka podpisuje:
  a/decyzje administracyjne
  b/pisma wychodzące z Ośrodka
  c/sprawozdania
  d/odpowiedzi dotyczące skarg i wniosków
  e/odpowiedzi pokontrolne

§ 9.

W czasie nieobecności kierownika pisma i decyzje podpisuje w zastępstwie pracownik upoważniony przez Wójta Gminy.

Rozdział VII

Zasady obiegu korespondecji w Ośrodku Pomocy Społecznej

§ 10.

 1. Do wglądu Kierownika Ośrodka w celu zapoznania się i wydania stosownych dyspozycji wykonawczych, przekazuje się następującą korespondencję:

  • adresowaną imiennie do kierownika

  • niezależnie od adresata i nadawcy /z wyjątkiem korespondecji adresowanej imiennie, którą przekazuje się bezpośrednio do adresata/

 2. Kierownik – dekretuje i przekazuje korespondencję na stanowisko zajmujące się czynnościami kancelaryjnymi w celu wpisania do dziennika korespondecji, a pracownik ten dalej przekazuje określonym w zapisie dyspozycyjnym pracownikom.

 3. Pracownik merytoryczny po otrzymaniu pisma do załatwienia dokonuje jego wpisu do spisu spraw, prowadzonego na odpowiednich formularzach,opatrzonych odpowiednim symbolem liczbowym zgodnie z obowiazującym jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 4. Znak sprawy jest stałą jej cechą rozpoznawczą – każde pismo dotyczące tej sprawy otrzymuje identyczny znak.

 5. Symbol sprawy zawiera: symbol literowy stanowiska pracy, symbol liczbowy hasła według wykazu akt, liczbę kolejna pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw oraz dwie ostatnie cyfry roku w którym sprawę wszczęto.

 6. Symbole literowe używane w Ośrodku Pomocy Społecznej:

  • sprawy dotyczące pomocy społecznej “ P.S.”

  • sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego “ ŚR”

  • sprawy dotyczące księgowości „PS-ks”

 7. Szczegółowe zasady dotyczące obiegu korespondencji nie uwzględnione w niniejszym dziale, uregulowane są w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

 8. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczególne.

Rozdział VIII

Postanowienia Końcowe

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie zmiany regulaminu dokonywane są w trybie właściwym do jego nadania.
 

 

ZARZĄDZENIE nr 27 /09 WÓJTA GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 04 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2001 roku nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 12 statutu Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego dnia 23 czerwca 2004 roku postanawiam:

§ 1.

Zatwierdzić Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Traci moc: Zarządzenie wewnętrzne nr. 5/05 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ZARZĄDZENIE nr 6/12  KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 28 wrzesnia 2012 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2001 roku nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ postanawiam

§ 1.

Nadać Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania