Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

ZARZĄDZENIE  nr 2/2018
KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
NIEDRZWICA DUŻA 
z dnia 03 kwietnia 2018 roku

w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego Ośrodkowi  Pomocy   Społecznej  w Niedrzwicy Duże

          Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 roku poz.1875) postanawiam:

§ 1

                        Nadać Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Niedrzwicy Dużej  Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia

§ 2.

            Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 3.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

                                                                    Kędziora Elżbieta
                                                                    Dyrektor OPS

 

 

 ZARZĄDZENIE  nr 7/2018
DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
NIEDRZWICA DUŻA
z dnia 16 kwietnia  2018 rok

w sprawie zmiany w  Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy   Społecznej w Niedrzwicy Dużej

                        Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 roku poz.1875) w związku z uchwałą NrXLI/250/18 Rady Gminy Niedrzwica Duża w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej (Dz. U. Woj. Lub. Z 2018 r poz. 1336)  postanawiam :

§ 1

Wprowadzić zmianę w treści Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej poprzez zastąpienie słowa „kierownik” słowem „dyrektor”

§ 2

Wprowadzić zmianę wskazaną w treści § 1 zarządzenia w treści całego dokumentu wraz załącznikiem do regulaminu

§ 3

W Rozdziale VIII w § 12 dodaje się „punkt 4”w brzmieniu:

 Poszczególne wydziały Ośrodka posługują się pieczątkami następującej treści :

1. Ośrodek Pomocy Społecznej
      24-220 Niedrzwica Duża
          ul. Kraśnicka 51
  Wydział Świadczeń Rodzinnych
NIP 7132284400,Regon 004177072
        Tel.(81) 517 50 69

2.  Ośrodek Pomocy Społecznej
      24-220 Niedrzwica Duża
         ul. Kraśnicka 51
Wydział Pomocy Środowiskowej
NIP 7132284400,Regon 004177070
       Tel.(81) 517 50 69

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2018 roku

                                                                                                             Kędziora Elzbieta

                                                                                                              Dyrektor OPS

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 2
Kierownika Ośrodka Pomocy   Społecznej w  Niedrzwicy Dużej
z dnia 03.kwietnia 2018 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W NIEDRZWICY DUŻEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

 Rozdział II

Zakres działania i zadania Ośrodka

§ 3

1.Ośrodek Pomocy Społecznej określa kierunki działania i zadania  w zakresie pomocy społecznej, realizując zadania własne, zlecone oraz wykonywane na podstawie umów i porozumień z innymi organami.
2.Wszyscy pracownicy zatrudnieni w OPS przy wykonywaniu zadań mają obowiązek w szczególności:

a)      kierować się zasadami etyki zawodowej,

b)      przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę rodzinę lub grupę,

c)      udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,

d)      zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby i rodziny,

e)      wykonywać powierzone zadania z należytą starannością,

f)       podnosić kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształceniu,

g)    przestrzegać obowiązujących w OPS przepisów prawa,

Rozdział III

Wewnętrzna struktura Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 4

1.Ośrodkiem kieruje kierownik odpowiadając za całokształt spraw związanych z jego  funkcjonowaniem oraz reprezentuje go na  zewnątrz.

2.Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3.Kierownik podejmuje decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta Gminy i ponosi za nie pełną odpowiedzialność merytoryczną.

4.Kierownik działa jednoosobowo wobec zatrudnionych przez siebie pracowników pełni rolę    kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

5.W czasie nieobecności kierownika działalnością Ośrodka kieruje upoważniony pracownik Ośrodka i jest za niego odpowiedzialny.

6.Do zadań KierownikaOPS należy w szczególności:

a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania OPS,

b) reprezentowanie OPS na zewnątrz,

c) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych i zadań własnych gminy zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Wójta,

d) składanie corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka i potrzeb z zakresie pomocy społecznej Radzie Gminy,

e) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników OPS,

f) zarządzanie majątkiem OPS,

g) prowadzenie polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno–bytowej w OPS,

h) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

i) współpraca z instytucjami i organizacjami, wolontariatem, kościołem katolickim w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,

j)zapewnienie przestrzegania przepisów prawa przez wszystkich pracowników OPS,

k)koordynowanie działalności wszystkich komórek organizacyjnych OPS oraz organizowanie ich współpracy,

l) wykonywanie zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy przekazywanych do realizacji OPS

7.      Obsługę finansowo-księgową zapewnia Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Niedrzwicy Dużej

8. W strukturze OPS działają:

1) Wydział Pomocy Środowiskowejw ramach którego działają:

a) zespół ds. świadczeń

b) stanowiska d/s. pracy socjalnej, projektów, strategii, przemocy (niebieskich kart)

c) stanowisko d/s. pierwszego kontaktu

d) stanowisko ds. obsługi klienta( biuro obsługi klienta)

e) stanowisko d/s. usług: opiekuńczych , wsparcia rodziny i prawnych

2) Wydział Świadczeń Rodzinnych

3) Samodzielne stanowiska pracy

a) stanowisko d/s administracyjnych

b) kierowca –goniec

c) informatyk

9.Ośrodek dla realizacji swoich zadań tworzy następujące stanowiska pracy:

a) kierownik

b) pracownicy socjalni

c) starsi pracownicy socjalni

d) specjaliści pracy socjalnej

e) starsi specjaliści pracy socjalnej

f) inspektorzy

g) starsi inspektorzy

h) podinspektorzy

i) referent

j) informatyk

k) opiekunka w Ośrodku Pomocy Społecznej

l) młodsza opiekunka w Ośrodku Pomocy Społecznej

ł) kierowca samochodu osobowego/goniec

m) pomoc administracyjna( biurowa)

n) młodszy asystent  rodziny

o) asystent  rodziny

§ 5

1.Poszczególnymi komórkami organizacyjnymi kierują pracownicy, którym powierzono koordynowanie prac komórek organizacyjnych.

2.Pracownicy, którym powierzono koordynowanie prac komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność merytoryczną za prawidłowość i terminowość wykonywanych przez daną komórkę zadań.

3.Koordynatorzy poszczególnych komórek parafują kopie projektów pism wychodzących, decyzji i przekazywanych wywiadów przed przekazaniem do podpisu Kierownikowi.

3.Komórki są zobowiązane z sobą do współpracy w celu realizacji wszystkich zadań przez OPS.

§ 6

Szczegółowe określenie obowiązków, czynności, uprawnień stanowisk pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej określają indywidualne zakresy czynności

Rozdział IV
Zakres działań poszczególnych komórek Organizacyjnych

§7

1.Do zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

1) Dokonywanie analiz i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej na terenie gminy.

2) Rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin.

3) Prowadzenie postępowań, w sprawach przyznawania świadczeń wynikających z  ustawy o  pomocy społecznej.

4) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób i rodzin wnioskujących o udzielenie pomocy oraz osób zobowiązanych do alimentacji.

5) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób zamieszkujących na terenie gminy na  rzecz innych instytucji, organów, wydziału.

6) Przygotowywanie decyzji administracyjnych i innych dokumentów związanych z udzielanymi świadczeniami.

7) Sporządzanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej.

8) Wprowadzanie danych do systemu informatycznego „Pomost” i ich aktualizacja.

9) Przygotowywanie analiz z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

10)Przygotowywanie danych do sprawozdań.

11)Planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielona pomoc spełnia swoje zadanie.

12)Udzielanie informacji i poradnictwa osobom i rodzinom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy oraz o innych formach pomocy instytucjonalnej.

13)Prowadzenie pracy socjalnej w celu wsparcia osób i rodzin.

14)Prowadzenie postępowań dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

15) Pobudzanie aktywności oraz inspirowanie i wspieranie dążeń do osiągania samodzielności.

16)Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami celem rozwiązania
ich trudnej sytuacji życiowej.

17)Współpraca z samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

18)Inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom społecznym.

19)Przygotowywanie i realizowanie, gminnych programów, projektów, projektów socjalnych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy.

20)Realizacja gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

21)Obsługa administracyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego.

22)Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym sporządzanie „Niebieskiej Karty” i podejmowanie działań pomocowych dla ofiar przemocy.

23)Prowadzenie rejestrów: zasiłków, stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, kontraktów socjalnych, Niebieskich Kart, wywiadów alimentacyjnych na rzecz innych instytucji, odwołań, decyzji w tym odmownych..

24)Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

25)Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

26)Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

27)Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

28)Wydawanie zaświadczeń.

29)Powadzenie spraw z zakresu przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

30)Załatwianie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

31) Prowadzenie postępowań w sprawie wspierania rodziny i pieczy zastępczej w tym wydawania decyzji , ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu, prowadzeniu gospodarstwa domowego w wypełnianiu ról społecznych.”

1.Do zadań Wydziału Świadczeń Rodzinnychnależy w szczególności:

1)Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

2)Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3)Udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach.

4)Przygotowywanie decyzji administracyjnych.

5)Sporządzanie list wypłat w zakresie przyznawanych świadczeń.

6)Prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń nienależnie pobranych.

7)Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

8)Przygotowywanie dokumentacji związanej z egzekucją w administracji.

9)Wystawianie wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

10)Prowadzenie ewidencji odwołań i przekazywanie dokumentacji do organów odwoławczych.

11) Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą o świadczeniach wychowawczych.

12)Prowadzenie postępowań zgodnie z ustawami dotyczącymi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, „za życiem.”i innych zleconych Ośrodkowi.

13) Prowadzenie postępowań dotyczących wydania Karty Dużej Rodziny

14)Sporządzanie sprawozdań i analiz.

15)Stała współpraca z Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w zakresie realizowanych zadań.

16)Współpraca z komornikami sądowymi, właściwym prokuratorem oraz innymi instytucjami zakresie realizacji zadań.

17)Prowadzenie rejestrów zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń socjalnych o charakterze materialnym.

18)Przygotowywanie dokumentacji oraz współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie w zakresie koordynacji świadczeń dla osób przebywających zagranicą.

19)Wydawanie zaświadczeń.

20)Obsługa programów informatycznych Amazis, Nemezis i innych.

21)Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami i instytucjami

§ 8

W wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała w szczególności z:

1.Lubelskim Urzędem Wojewódzkim

2.Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie

3.Samorządem terytorialnym

4.Powiatowym Urzędem Pracy

5.Szkołami i pedagogami szkolnymi

6.Placówkami ochrony zdrowia

7.Sądami

8.Policją i prokuraturą

9.Kościołem katolickim i innymi kościołami związkami wyznaniowymi

10.Instytucjami i organizacjami działającymi na polu pomocy społecznej

11.Zakładami pracy

12.Osobami fizycznym i innymi nie wskazanymi wyżej

Rozdział V

Tryb pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 9.

1.      W Ośrodku  Pomocy Społecznej obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy i 8 godzinny dzień pracy z wyjątkiem informatyka, asystenta rodziny,  tygodniowy wymiar czasu pracy informatyka wynosi 14 godzin, dobowy wymiar czasu pracy wynosi 7 godzin.

2.      Godziny pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku od 7.30.do 15.30.W okresie wakacji od 01 lipca do 31sierpnia godziny pracy mogą ulec zmianie od 7.00 do 15.00.

3.      Pracownicy socjalni w w/w godzinach pracy wykonują również pracę w terenie.

4.      W Ośrodku Pomocy Społecznej ustala się kwartalny okres rozliczeniowy czasu pracy

5.      Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na prace zawodową.

6.      Pracownikowi nie wolno opuszczać w czasie godzin pracy miejsca pracy  bez zgody i polecenia kierownika.

7.      Pracownik wychodzący w godzinach pracy poza budynek ośrodka bądź wychodzący załatwić sprawy służbowe w terenie ma obowiązek wpisać się do ewidencji wyjść służbowych z podaniem miejsca, celu i godziny wyjścia i powrotu.

8.      Wyjścia prywatne pracowników w godzinach pracy winny być również wpisane w zeszyt wyjść prywatnych.

9.      Pracowników będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie dopuszcza się do wykonywania pracy.

10.  Pracownicy wykonujący pracę w terenie poruszają się samochodem służbowym, rowerem lub pieszo.

11.  Pracownicy wykonujący pracę w terenie do jazd lokalnych na terenie gminy wykorzystujący własne samochody osobowe, motocykle, motorowery do celów służbowych otrzymują ryczałt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, pracownik nie może jednocześnie korzystać z samochodu służbowego.

12.Informatyk, (młodszy) asystent rodziny wykonują swoją pracę w systemie zadaniowego czasu pracy.

§ 10

1.      Ośrodek Pomocy Społecznej udziela świadczeń na podstawie przeprowadzonego wywiadu  środowiskowego wraz z wymaganą dokumentacją przeprowadzonego w miejscu zamieszkania (osoby z wyłączeniem pomocy w formie biletu kredytowanego).

2.      Każda rozpoznana sprawa o udzielenie pomocy (z wyłączeniem pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa lub biletu kredytowanego) zakończona jest decyzją administracyjną.

3.      Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego  albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

4.      Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu .

5.      Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach. Organy te są obowiązane do udzielenia pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych czynności.

6.      Świadczenia rodzinne, wychowawcze, jednorazowe świadczenia z ustawy „za życiem” wypłacane na podstawie złożonego wniosku wraz z prawidłowowypełnionymidokumentami w miejscu zamieszkania zainteresowanego.

7.      Każde zakończone postępowanie administracyjne kończy się decyzją administracyjną.

8.      Świadczenia rodzinne, wypłacane są na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka , opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

9.      Świadczenia z funduszu alimentacyjnego udzielane są na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, wypłata na postawie złożonego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami

10.  Świadczenia wychowawcze wypłacane są na wniosek: jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka.

11.  Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 11

1. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązani są:

1) kierować się dobrem społecznym, pogłębiać zaufanie podopiecznych, działać wnikliwie szybko i bezstronnie oraz dążyć do szybkiego załatwienia spraw,

2) udzielać niezbędnego poradnictwa, w tym informacji o przysługujących świadczeniach,

stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

4) zachowywać w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych także po ustaniu zatrudnienia,

5) posiadać znajomość przepisów prawa obowiązujących w Ośrodku Pomocy Społecznej

6) sumienne i terminowo załatwiać złożone wnioski i zgłoszone sprawy,

7) przestrzegać dyscypliny pracy

8) dbać o ład, porządek, ochronę mienia i dobre stosunki między ludzkie w miejscu pracy

9) w stosunku do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej mają zastosowanie między innymi przepisy Kodeksu Pracy, ustawy o Pracownikach Samorządowych, i innych w ramach powierzonych zadań.

Rozdział VI

Zasady podpisywania decyzji i pism

§ 12

1.KierownikOśrodka podpisuje:

1)        decyzje administracyjne

2)        pisma wychodzące z Ośrodka

3)        sprawozdania, raporty i analizy

4)        odpowiedzi dotyczące skarg i wniosków

5)        odpowiedzi pokontrolne

6)        zarządzenia i regulaminy instrukcje i umowy

7)        zaświadczenia

8)        poświadczenia zgodności dokumentów

2.Koordynatorzy wydziałów podpisują:

1)      pisma wychodzące z Ośrodka do innych instytucji, do osób ubiegających się o pomoc,

2)      zaświadczenia o udzielanych świadczeniach,

3)      poświadczenia zgodności  dokumentów,

§ 13

W czasie nieobecności Kierownika zastępstwo przejmuje pracownik upoważniony przez Wójta Gminy natomiast decyzje podpisują w zastępstwie upoważnieni pracownicy przez Wójta Gminy

Rozdział VII

Zasady obiegu korespondencji w Ośrodku Pomocy Społecznej

§ 11.

1.Do wglądu Kierownika Ośrodka w celu zapoznania się i wydania stosownych dyspozycji wykonawczych, przekazuje się następującą korespondencję :

a) adresowaną  imiennie do Kierownika

b) niezależnie od adresata i nadawcy (z wyjątkiem korespondencji  adresowanej imiennie którą przekazuje się bezpośrednio do adresata)

2.Kierownik zadekretowaną korespondencję przekazuje do stanowiska zajmującego się czynnościami kancelaryjnymi - do biura obsługi klienta w celu wpisania do dziennika korespondencji, pracownik ten następnie  przekazuje  określonym w zapisie dyspozycyjnym pracownikom, poświadczając jej odbiór podpisem.

3.Pracownik merytoryczny po otrzymaniu pisma rejestruje go zgodnie z procedurą    określoną w instrukcji kancelaryjnej

4.Znak sprawy jest stałą jej cechą rozpoznawczą każde pismo dotyczące tej sprawy otrzymuje identyczny znak.

5.Symbol sprawy zawiera: symbol literowy komórki organizacyjnej,  symbol liczbowy hasła

według wykazu akt, liczbę kolejną pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw

oraz rok w którym sprawę wszczęto, po znaku sprawy można umieścić symbol

prowadzącego sprawę w formie skrót wydziału WPS i WSR lub samodzielnego stanowiska ( U-usługi, BOK-biuro obsługi klienta) oraz dwuliterowych inicjałów pierwsza litera
imienia i nazwiska, w przypadku tych samych symboli znakiem rozpoznawalnym będzie cyfra.

6.Symbole literowe używane w Ośrodku Pomocy Społecznej OPS

7.Symbole literowe używane do oznaczania dni nieobecności pracownika w liścieobecności nieobecność usprawiedliwiona” Nu”, nieobecność nieusprawiedliwiona „Nn”

8.Szczegółowe zasady dotyczące obiegu korespondencji nie uwzględnione w niniejszym dziale, uregulowane są w instrukcji kancelaryjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

9.Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczególne o ochronie   danych osobowych.

Rozdział VIII

Postanowienia Końcowe

§ 12

1.      W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

2.      Strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik do regulaminu.

3.    Wszelkie zmiany regulaminu dokonywane są w trybie właściwym do jego nadania.