Rodzina 3+

Uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  ( Dz. U.poz.755) wszedł w życie program "Rodzina 3+"
Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy i jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Program dotyczy rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci niezależnie od dochodu. Wsparcie polegało będzie na przyznaniu tym rodzinom uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach na wstęp do podległych im instytucji lub świadczone przez nie usługi oraz w opłatach za czynności administracyjne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej. Pozwoli to na obniżanie kosztów comiesięcznych rachunków oraz umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla całej wielodzietnej rodziny. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 lat. Karta wydawana będzie na wniosek rodzica złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Składając wniosek o wydanie karty okazuje się oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
- dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty, paszport)
-w przypadku dzieci do 18 roku życia  akt urodzenia  lub dokument potwierdzający tożsamość ( dowód tymczasowy, paszport)
-w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 lat dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia dokument tożsamości oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
-w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o ich umieszczeniu.
-w przypadku rodzin zastępczych zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Przyznanie karty odbywa się bez wywiadu środowiskowego i bez wydawania decyzji administracyjnych, natomiast odmowa wydania karty w drodze decyzji administracyjnej.

Lista partnerów karty dużej rodziny na stronie www.rodzina.gov.pl z akładce partnerzy karty dużej rodziny

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość złożenia wniosku o Regionalną Kartę Dużej Rodziny w  Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie  informacje na stronie  www.rops.lubelskie.pl z zakładce regionalna karta dużej rodziny  lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl