Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża do realizacji zadań związanych z profilaktyką, zapobieganiem zjawiskom patologicznym, motywowaniem i kierowaniem osób uzależnionych na leczenie,opiniowaniem punktów sprzedaży alkoholu,kontrolowaniem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości  przez sprzedawców napoi alkoholowych.

Skład Komisji:

 • Kędziora Elżbieta – Przewodniczący
 • Rozwód Wiesława – Zastępca Przewodniczącego
 • Dziekanowska Agnieszka – Sekretarz

Członkowie:

 1. Bąk Karol
 2. Bielecki Robert
 3. Gawlik Anna
 4. Jaśkowska Alina
 5. Polaczek Justyna
 6. Śpiewak Zygmunt
 7. Grabowski Ryszard

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 • inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art..4 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy-podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy, również w późnych godzinach wieczornych i nocnych;
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w stosownej uchwale Rady;
 • na wniosek organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyrażenie opinii o uwzględnieniu we wniosku przedsiębiorcy zakazów określonych w przepisach art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedrzwicy Dużej prowadzi sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu. Podanie o obowiązku leczenia odwykowego można przesłać pocztą lub przynieść osobiście:

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedrzwicy Dużej

ul. Kraśnicka 51
24-220 Niedrzwica Duża
Przyjęcia interesantów codziennie w godz. 7.30-15.30, tel. (81)517-50-69

Ramowy przebieg sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

 1. Złożenie wniosku.
 2. Wezwanie osoby, wobec której toczy się postępowanie, wnioskodawcy oraz świadków na posiedzenie Komisji,(jeżeli niewskazane jest, aby świadkowie byli wzywani na jedną godzinę z osobą nadużywającą alkoholu należy to zaznaczyć we wniosku). W przypadku, gdy osoba nadużywająca alkohol zgłosi się na posiedzenie Komisji i zobowiąże do dobrowolnego leczenia, Komisja zawiesza sprawę do ponownego zgłoszenia przez wnioskodawcę lub wzywa osoby zainteresowane na kolejne posiedzenie.
 3. Nie zgłaszanie się osoby nadużywającej alkoholu na posiedzenia Komisji nie wstrzymuje biegu sprawy.
 4. W przypadku istnienia wątpliwości czy osoba, wobec której toczy się postępowanie ma problem z alkoholem lub akta sprawy zawierają zbyt mało danych, aby skierować ją na badania przez biegłego, Komisja prosi tą osobę, wnioskodawcę o podanie świadków, a w szczególnych przypadkach zwraca się do wybranych przez siebie instytucji z prośbą o udzielenie informacji.
 5. Komisja, osoby, wobec których toczy się postępowanie, a które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny kieruje na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 6. Jeżeli osoba, wobec której toczy się postępowanie w ciągu miesiąca nie zgłosi się na badanie przez lekarza biegłego wzywany jest wnioskodawca na posiedzenie zespołu.
 7. Komisja przesyła do Sądu Rejonowego w Kraśniku wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Do wniosku dołącza zebraną dokumentację.
 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby, wobec której toczy się postępowanie.

Prosimy o nie odbieranie przez inne osoby zawiadomień wysyłanych do osoby której postępowanie dotyczy.

RAPORT Z BADAŃ

 SZKOŁY PODSTAWOWE- klasy V-VI
Z analizy udzielonych odpowiedzi  wynika, że 32 % badanych / 63 osoby/ spożywały kiedykolwiek alkohol 24 dziewcząt, 39 chłopców, 7%   młodzieży spożywało alkohol w  wieku od 4 do 9 lat, 4% w wieku od 10 do 12 lat,4% nie określiło wieku spożywania alkoholu.
Najczęstszym miejscem spożywania jest dom /wskazało 42 % spożywających alkohol / z klas V-VI, następnie zabawy, wesela, dyskoteki, prywatki 29% klas V-VI, 11% badanych uczniów spożywających alkohol nie wskazało miejsca spożywania.
23 % uczniów spożywających upiło się z tego 9 % dziewcząt (5 osób) i 13 % chłopców ( 7 osób).
25 % spożywających nie ujawniło przyczyny picia,3 % badanych pije przez „bo jest reklamowany i ma problem w szkole”, 4 % przez ” problem w domu” ,11% -„bo inni piją”, 17 % -„bo mam wtedy dobry humor”, 4 % - „dla szpanu”, 14 % z powodu „bo jestem odważniejszy”.
Najczęstszym źródłem posiadania alkoholu jest :
dom – 25 %, sklep – 14 % , od starszych kolegów – 3 %, innych źródeł – 16 %,
37 % nie odpowiedziało skąd bierze alkohol
18 % osób badanych uważa, że w naszej gminie łatwo zdobyć alkohol, w tym
8 % dziewcząt, 10 % chłopców, 26 % nie ma zdania czy trudno, czy łatwo, 20 % nie udzieliło żadnej odpowiedzi.
6% badanych uważa, że kary zmniejszyłoby spożycie alkoholu, 2 % że większa profilaktyka w szkole, 8 % że rozmowy z rodzicami, 3 % że programy profilaktyczne w mediach, 7 % że większa świadomość o szkodliwości, 6 % że likwidacja punktów sprzedaży, 20 % nie udzieliło odpowiedzi.
2 % ( 8 osób) badanych brało narkotyki, 3 % nie udzieliło odpowiedzi, żadna z osób biorących narkotyki nie wskazała wieku kiedy rozpoczęli branie używek w formie narkotyków. 25 % biorących twierdzi, że wie o tym rodzic, 12 % że nauczyciel,12 %- kolega, 38 % twierdzi że nikt nie wie.
37  % biorących mówi, że w  szkole można kupić narkotyki, 25 % że w na ulicy, 25 % że w dyskotece, 87 % że od dilera, 50 % nie wie gdzie można kupić,
25 % osób biorących miało problem z braniem narkotyków.
3 % (7 osób) badanych pali papierosy z tego większość chłopców. Żadna z badanych osób nie określiła wieku w jakim zaczęła palić ( grupa badawcza 12-14 lat).
38 % palących pali codziennie papierosy, 12 % - okazjonalnie, 38 – rzadziej niż raz na miesiąc.
4 % osób spożywających alkohol, biorących narkotyki, palących papierosy jest uzależniona, 18 %  nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, żadna z tych osób nie wskazała też od której używki jest uzależniona.
21 % badanych powiedziałoby, że pije, pali i zażywa narkotyków – rodzicom,
 1 % - nauczycielowi, 4 % - pedagogowi szkolnemu, 4 %  - rodzeństwu, 5 %- zadzwoniłaby pod” telefon zaufania”, 10 % - koledze, nikomu nie powiedziałoby 18 % badanych, 5 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie ( 183 osoby).
54 % badanych uczniów spotkało się z przemocą, w tym 29 % dziewcząt
(74 osoby), 32 % chłopców ( 109 osób), największą grupę stanowią uczniowie, którzy spotkali się z przemocą w szkole.
 25 % badanych było ofiarą przemocy w tym 9 % dziewcząt, 16 % chłopców,
2 % nie udzieliło odpowiedzi,
16 % dziewcząt i 30 % chłopców było ofiarami przemocy wśród tych, którzy spotkali się z przemocą.
20 % badanych stosowało przemoc wobec innych – 3 % dziewcząt,
17 % chłopców, 6 % dziewcząt i 31 % chłopców stosowało przemoc wobec innych wśród tych, którzy spotkali się z przemocą, najczęściej stosowana przemoc na innych, to przemoc fizyczna (34%), 4 % stosowało przemoc psychiczną, 2 % przemoc cielesną, 2 % wobec zwierząt, 37 % nie odpowiedziało jaką stosowało przemoc, 24 % w ogóle  nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
8 % spożywających alkohol, palących i używających narkotyki stosowało przemoc wobec innych pod ich wpływem, 22 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
 
 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIEDRZWICY DUŻEJ BADANIOM PODDANO 40 % UCZNIÓW LICEUM I TECHNIKUM.

85 % badanych spożywało alkohol, z tego 53 % dziewcząt, 32 % chłopców,
9 % spożywało alkohol od 4-9 roku życia, 12 % od 10 – 12 roku życia,
25 % od 13 do 15 lat, 19 % od 16 – 18 lat, zaś 32 % nie określiło wieku, w którym spożyli alkohol po raz pierwszy.
24 % badanych wskazało miejsce spożycia alkoholu „u kolegi”, na  zabawach, przyjęciach, weselach -22 %, w domu -5%, w krzakach, lasach -5 %,
u sąsiada-3 %, pod sklepem- 3 %, w szkole- 1 %.
58 % pijących „upiło się” ( 34 % dziewcząt, 24 % chłopców), 16 % nie udzieliło odpowiedzi, 1 % nie wiedział czy się kiedyś upił.
 43 % badanych wskazało że przyczyną sięgania po alkohol jest „bo jest reklamowany”, 18 %- bo ma problem w szkole, 9 %-bo ma problem w domu, bo inni piją odpowiedziało-5 %badanych, mam wtedy dobry humor -5 %, dla „szpanu”- 5 %,  jestem odważniejszy – 7 %, 18 % nie udzieliło odpowiedzi. Miejsca, z którego brany jest alkohol wskazano: sklep- 64 %, starsi koledzy - 24 %, inne źródła – 9 %, dom –7 %, 1 % badanych wskazało konkretne nielegalne miejsce sprzedaży, 9 % nie udzieliło odpowiedzi.
60 % pijących wskazało, że łatwo zdobyć alkohol w naszej gminie, 22 % nie do końca wie czy łatwo, 11 % nie udzieliło odpowiedzi.
Wg. Ankietowanych spożycie alkoholu zmniejszyłoby poprzez:
Likwidację punktów sprzedaży– 30 %, większą świadomość o szkodliwości
– 26 %, kary – 18 %, większa profilaktyka w szkole,rozmowy z rodzicami,programy profilaktyczne w mediach– 7%, 18 % nie udzieliło odpowiedzi.
11 % badanych przyznało się do faktu brania narkotyków, 5 % dziewcząt i 6 % chłopców, ( 4 % stanowią biorący w stosunku do całości uczniów szkoły),   
1 % nie udzieliło odpowiedzi czy bierze narkotyki.
Wiek osób od kiedy brali narkotyki kształtował się następująco :
15 lat – 29 %, 17 lat – 29 %, 18 lat- 19 %, 29 % nie określiło wieku, kiedy rozpoczęli branie narkotyków.
57 % biorących odpowiedziało,że  bierze narkotyki raz w roku i rzadziej,
 28 % kilka razy w roku, 14 % kilka razy w tygodniu, na pytanie „Kto wie że bierze narkotyki” 71 % odpowiedziało że kolega, 14%- rodzic tyle samo tj 14% odpowiedziało że nikt ,
42 % udzieliło odpowiedzi, że narkotyki można kupić w dyskotece i, 14 % w szkole i u dilera.
86% biorących narkotyki nie miało problemów z tego  powodu,
22 % badanych uczniów pali papierosy- 14 % dziewcząt i 8 % chłopców,
po raz pierwszy sięgnęli po papierosa w wieku :16 lat- 4 %, 14 lat- 3 %, 12 i 15 lat- 1 %, 8 % nie określiła wieku.
42 % badanych pali papierosy okazjonalnie, 14 %- codziennie, 7 % - rzadziej niż raz na miesiąc, 7 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
15 % osób używających jest uzależniona od alkoholu, narkotyków czy papierosów, 4 % używających nie odpowiedziała na to pytanie, 2 % używających jest uzależniona od alkoholu, 7 % od papierosów.
30 % ankietowanych powiedziałoby o swoim problemie- koledze, 29 %-rodzicom  4 % -pedagogowi szkolnemu lub zadzwoniłaby na  „ telefon zaufania”, 6 %- rodzeństwu, 1%- nauczycielowi, 6 %  nie udzieliło odpowiedzi.
67% badanych spotkało się z przemocą- 35 % dziewcząt, 32 % chłopców. Najczęstszym miejscem stosowania przemocy, według osób, które spotkały się z przemocą jest szkoła -42 %,  9 %- ulica, 7 % - dyskoteka, 2 % kościół i znajomi, 4 %- dom, 23 % nie wskazało miejsca spotkania się z przemocą,
90 % osób, którzy spotkali się z przemocą była ofiarą przemocy –tj.23 % dziewcząt, 66 % chłopców,
Wśród badanych uczniów 61 % było ofiarami przemocy, co stanowi 24% wszystkich uczniów szkoły.
35 % uczniów którzy spotkali się z przemocą stosowała przemoc wobec innych- 14 % dziewcząt, 21 % chłopców. Najczęściej stosowali przemoc fizyczną- 46 %, 13 % cielesną, 6 % w obronie własnej, 40 % uczniów nie wskazało jaką przemoc stosowało.
33 % uczniów stosowało przemoc pod wpływem środków (alkoholu,narkotyków), 1 % stosujący przemoc nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
 

GIMNAZJA W GMINIE NIEDRZWICA DUŻA

Wśród 472 uczniów trzech gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Niedrzwica Duża przeprowadzono 351 ankiet  tj. przebadano 72 % populacji uczniowskiej.
47 % ( 147 osób) badanych uczniów spożywało alkohol, 22 % dziewcząt ( 59 osób) i 25 % chłopców  ( 88 osób). 3 % spożywało alkohol po raz pierwszy w wieku 4-9 lat, 13 % w wieku 10- 12 lat , 18 % w wieku 13-15 lat, 11 % nie określiło wieku kiedy po raz pierwszy spożywali  alkoholu, 5 % nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.
Miejsce spożywania alkoholu to :
1 % szkoła, 4 % krzaki lub las, 3 % pod sklepem, 40 % na weselu lub zabawie, 18 % w domu, 14 % u kolegi, 1 % pod mostem, 2 % na ognisku,  3 % nie pamięta gdzie, 7 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie,
17 % osób pijących upiło się alkoholem, 5 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Przyczyną sięgania po alkohol jest :
Bo inni piją- 38 %, bo maja wtedy dobry humor-25 %,  dla „szpanu”-12 %, są odważniejsi -10 %,bo jest reklamowany,bo mają problem w szkole
lub w domu- 1 %,natomiast 22 % - nie udzieliło odpowiedzi dlaczego sięga.
Alkohol najczęściej brany jest od starszych kolegów-31 %, ze sklepu-24 %, z innych źródeł / nie zostały wskazane jakich /- 23%, z domu - 10 %, 1 % - sami wyrabiają, 15 % nie udzieliło odpowiedzi skąd biorą.
29 %  ankietowanych uważa, że łatwo w naszej gminie zdobyć alkohol, papierosy i narkotyki, , 34 % nie wie czy łatwo zdobyć, 18 % nie udzieliło odpowiedzi na ten temat.
Najbardziej zdaniem ankietowanych zmniejszyłoby spożycie alkoholu:
41 %- większa świadomość o szkodliwości , 27 % -likwidacja punktów sprzedaży, 18 %-kary,13 %- większa profilaktyka w szkole, 10 %- rozmowy z rodzicami, 11%-programy profilaktyczne w mediach, 5 % - nie odpowiedziało na to pytanie.
3 %( 11 osób) ankietowanych brało kiedykolwiek narkotyki, z tego 18 % używających  w wieku 10 lat, w wieku 11,14,15 lat – 9%,również 9 % badanych nie określiło ile miało lat.
18 % biorących narkotyki bierze je kilka razy w tygodniu, 18%-kilka razy w roku, 36 %- raz w roku i rzadziej,  27 % nie udzieliło odpowiedzi jak często biorą.  Najchętniej o braniu narkotyków mówią 18 %-rodzicowi, 45 %- koledze, 18 %- nikomu nie mówią o braniu narkotyków .
Według uczniów biorących narkotyki 36% twierdzi, że najłatwiej kupić narkotyki w od dilera, 27 % uważa że w szkole, 18 % na ulicy i dyskotece,
9 % biorących miało problem z powodu brania narkotyków.
25 % badanych uczniów pali papierosy, swoje palenie rozpoczęły w wieku :9 lat – 1 %, 11 lat- 3 %, 12 lat- 16 %, 13 lat-4 %, 15 lat- 1 %, 21 % nie określiło swojego wieku wypalenia pierwszego papierosa , 40 %  nie udzieliło w ogóle odpowiedzi na to pytanie. 45 % palących pali – okazjonalnie, 18 %-codziennie, 13 %- rzadziej niż raz na miesiąc, 4 % nie udzieliło odpowiedzi jak często.
3 % palących, pijących, biorących jest uzależnionych, 6 % nie udzieliło odpowiedzi na pytanie czy są uzależnieni
O swoich problemach powiedzieliby :
67 % –koledze, 48 % ankietowanych  nikomu nie powiedziałoby o problemach, 13 %- rodzicom, 12 %- rodzeństwu, 1 %- nauczycielowi i pedagogowi szkolnemu, 20 % nie udzieliło odpowiedzi na ten temat.
50 % badanych uczniów spotkała się z przemocą- 21 % dziewcząt i 29 % chłopców. Wśród tych osób 52 % stwierdziło, że z przemocą spotkało się w szkole, 7 % na dyskotece, 6 % na ulicy, 2 % w domu,  1 % w telewizji, 6 % stwierdziło, że wszędzie, 24 % nie określiło miejsca spotkania się z przemocą,
13 % w ogóle nie udzieliło odpowiedzi.
36 % uczniów, którzy spotkali się z przemocą, było ofiarą przemocy, 15 % dziewcząt, 20 % chłopców, 12 % nie udzieliło żadnej odpowiedzi, czy było ofiarą przemocy.
38 % uczniów, którzy spotkali się z przemocą, stosowało przemoc wobec innych, 12 % dziewcząt, 26 % chłopców,
stanowi to 14 % wszystkich uczniów szkół w gminie, 19 % uczniów przebadanych w całej gminie.
 29 % stosujących przemoc, stosowali je w formie fizycznej,12 % w obronie własnej, 7 % psychiczną, 9 % słowną, 69 % nie wskazało jaką przemoc stosowało, 2 % nie udzieliło w ogóle odpowiedzi.
20 % stosujących przemoc było pod wpływem alkoholu lub narkotyków, 25 % stosujących przemoc nie odpowiedziało na to pytanie.
   

"Niebieska Linia" pomaga ofiarom przemocy
Doświadczasz przemocy domowej i szukasz  wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer
0 801 12 00 02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od działań przemocowych.
 „Niebieska Linia” już od 15 lat działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie.Z pomocy specjalistów dyżurujących przy telefonie  korzysta ponad 10 tys. osób rocznie.  Telefoniści „Niebieskiej Linii” udzielili do tej pory ponad 150 tysięcy konsultacji.
Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku i poniżania, osoba doznająca przemocy bardzo długo podejmuje decyzję o poszukiwaniu pomocy dla siebie i dzieci.  Zwykle decyduje się na to po ostrej przemocy skierowanej na nią samą lub na dziecko.
Według badań co trzeci Polak (36%) przyznaje, że przynajmniej raz doświadczył którejkolwiek z form przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, doświadczyło przemocy więcej niż raz, natomiast co dziewiąty (11%) doświadczał jej wielokrotnie (TNS OBOP 2007 r. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). – Bardzo trudno pokonać wstyd i powiedzieć: potrzebuję pomocy – mówi Wanda Paszkiewicz, psycholog i szefowa  „Niebieskiej Linii”. – Jesteśmy po to, by podać rękę ludziom, którym zawalił się świat – dodaje Paszkiewicz. - Pokazujemy, że można uwolnić się od przemocy, odzyskać godność i powiedzieć jasno: za przemoc odpowiada ten, kto krzywdzi, a nie ofiara.
Badanie przeprowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2008 roku  wykazało, że zdecydowana większość (ponad 89%) przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie miała związek z alkoholem. – Pomaganie ofiarom przemocy  to element systemu rozwiązywania problemów alkoholowych i rzeczywistego wspierania rodziny w kryzysie – mówi Katarzyna Łukowska. – Zachęcamy samorządy lokalne do tworzenia własnych działań pomocowych.  Gminy tworzą punkty konsultacyjne, ośrodki interwencji kryzysowej i specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy. – Często pracownicy „Niebieskiej Linii” wskazują dzwoniącym do nas osobom właśnie takie placówki położone najbliżej miejsca zamieszkania – dodaje Wanda Paszkiewicz.


W gminieNiedrzwica Duża ofiary przemocy mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej ul Kraśnicka 51 przy którym działa Zespół Interdyscyplinarny  . Samorząd lokalny wspiera działania na rzecz ofiar przemocy, m.in.  poprzez podejmowanie działań na rzecz ofiary- odizolowanie ofiary od sprawcy , poradnictwo psychologiczne,kontakt z Policją i Sądem Rejonowymw Kraśniku,w razie potrzeby wsparcie materialne ofiary.
W kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy bardzo ważne jest psychologiczne wsparcie. - Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie – mówi szefowa „Niebieskiej Linii”. Z jakimi jeszcze problemami zwracają się się klienci „Niebieskiej Linii”? Poszukują również informacji prawnych. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur takich jak alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej
Więcej informacji:
Katarzyna Łukowska, Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel. 22 532 03 20;   Wanda Paszkiewicz, Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”  - tel. 22 666 10 36

Przewodniczacy Gminnej komisji ds.rozwiązywania problemów alkoholowych / 81/ 5175069 lub 5174873, kom.604096785 ,Ośrodek Pomocy Społecznej
/ 81/ 5175069 lub 5174873

więcej infformacji na stronie :www.niebieskalinia.info
                                           www.parpa.pl

Z dniem 01 kwietnia 2016 roku ruszyła 12 edycja kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". jest to ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień
( alkohol, narkotyki, dopalacze).Jednym z najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw,zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych.To projekt profilaktyczny odbywający się w małych i dużych samorządach.W realizacji celów pomagają specjalnie skonstruowane i zróżnicowane materiały, przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,ich rodziców,nauczycieli,kierowców,sprzedawców alkoholu.
Rok rocznie kampanii towarzyszy sportowiec -wzór do naśladowania. Kampanię wspierali między innymi : A. Małysz, K. Skowrońska, M.Żurawski, M.Dudek, M. Kamiński, M. Pyrek, N. Pratyka, M.Włoszczowska.

 

Druki i wnioski: