Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej został powołany uchwałą Gminnej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990 roku dla realizacji zadań zleconych, jak również zadań własnych gminy. Działalność Ośrodka obejmuje teren gminy Niedrzwica Duża liczącej 11 330 mieszkańców i zajmującej  powierzchnię 10 689.

Gmina Niedrzwica Duża jest typowo rolnicza, tereny gminy w 80% zajmują użytki rolne, istnieje 2491 gospodarstw. Jednakże dominują gospodarstwa małe do 5 ha (79% wszystkich gospodarstw). Brak również na terenie gminy większych zakładów pracy, które zatrudniałyby tutejszych mieszkańców. Dlatego też większość pracujących zawodowo mieszkanców Gminy dojeżdża do pobliskich miast. Wskazana sytuacja zawodowa sprawia, że dochody mieszkańców kształtują się na niskim lub średnim poziomie, a wiele z nich wymaga wsparcia w ramach pomocy społecznej.

Powołany w tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania:
w zakresie pomocy społecznej - udziela pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomocy rzeczowej, dożywiania dzieci w szkołach, organizuje usługi opiekuńcze w domu chorego, kieruje osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji do domów pomocy społecznej, wspiera osoby korzystające z pomocy , realizuje programy osłonowe dla różnych grup wymagających wsparcia, w tym dla oób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ośrodek realizuje zadanie w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielegnacyjnego,wychowawczego , dla opiekunów, świadczeń osobom uprawnionym do alimentów,realizuje ustawę
"Za życiem"  i "Dobry Start "300+

Innymi zadaniami jakie realizuje Ośrodek to: realizacja Gminnego Programu Uzależnień w Gminie Niedrzwica Duża, Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie w Gminie Niedrzwica Duża, Gminnego programu Wsparcia Rodzin i prowadzenie punktu wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego w zakresie uzależnień i przemocy dla wszyskich mieszkańców gminy, przyznawanie dodatków mieszkaniowych, kart dużej rodziny 3+", stypendia i zasiłki szkolne, koordynuje działania w zakresie organizowanych na terenie gminy prac społecznie użytecznych.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa również zespół interdyscyplinarny, który pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzin korzystających z pomocy lub zgłaszanych przez inne instytucje. Ośrodek włącza się w: organizację imprez lokalnych, przeglądów, dnia seniora, ogólnopolską akcję "pomóż dzieciom przetrwać zimę", organizuje wigilię dla osób samotnych z terenu gminy, imprez dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, jest współorganizatorem lub koordynatorem  letniego wypoczynku dla dzieci, współpracuje w zakresie dystrybucji żywności  dla mieszkanców gminy z banku żywności.