Zasiłki celowe zwrotne, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

UCHWAŁA NR XXVIII/176/ 09
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA
z dnia 19 marca 2009 r.

W sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.43 ust. 10, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j, z 2008 Dz. U. Nr. 115 poz. 728 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Określa się wysokość oraz szczegółowe warunki, tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§2.

Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§3.

Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej: pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża

§5.

Tracą moc:

 1. Uchwała Rady Gminy Niedrzwica Duża nr XXI/145/96 z dnia 28 listopada 1996 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków przez gminę na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie i zasiłki celowe.
 2. Uchwała Rady Gminy Niedrzwica Duża nrXXIII/160/97 z dnia 27 luty 1997 roku w sprawie zakresu usług i zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Golec

Uwaga § 2 w/w uchwały został skreślony przez Wojewodę  rozstrzygnieciem nadzorczym z dnia 22 04.2009 skreślono również
§9 i §11 Załącznika nr 1, Załącznik nr 2, § 5 załącznika nr3


Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/176/09
Rady Gminy Niedrzwica Duża
z dnia 19 marca 2009 r.

Zasady określające wysokość oraz szczegółowe warunki tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie .

§1.

Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie stanowi pomoc na podjęcie działalności gospodarczej w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

§2.

O pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie mogą ubiegać się osoby lub rodziny spełniające kryteria dochodowe ustawy o pomocy społecznej

§3.

Zasiłek przyznaje się na podstawie:

 • wniosku osoby zainteresowanej wraz z określeniem celu i sposobu wykorzystania zasiłku
 • planu ekonomiczno-gospodarczego /biznesplan/
 • wywiadu środowiskowego wraz z załączoną dokumentacją potwierdzającą sytuację osobistą rodzinną dochodową i majątkową

§4.

Pomoc przyznaje się w pierwszej kolejności osobom korzystającym z pomocy społecznej niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, niepełnym i osobom bezrobotnym.

§5.

Jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie przyznawany jest na podstawie decyzji administracyjnej.

§6.

Pożyczka zaś udzielana jest na podstawie umowy zawartej z gminą.

§7.

Wysokość zasiłku ustala się do 4-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wydawania decyzji

§8.

Warunki spłaty określa Kierownik OPS w drodze decyzji administracyjnej uwzględniając warunki osoby lub rodziny, aby spłata zasiłku nie spowodowała spadku dochodu osoby lub rodziny poniżej kryterium dochodowego określonego w art.8 ist.1 ustawy o pomocy społecznej.

§9.

Termin rozpoczęcia spłaty należności podlegającej zwrotowi ustala się nie później niż 3 miesiące od daty udzielenia pomocy.

§10.

Kwoty zwrotu należności wpłacane będą do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy OPS.

§11.

Na wniosek strony zobowiązanej do zwrotu wydatków na udzielone świadczenie lub na wniosek pracownika socjalnego, jeżeli ustalone warunki spłaty lub żądanie zwrotu wydatków niweczyłyby skutki udzielonej pomocy i stanowiłyby dla zobowiązanych nadmierne obciążenie Kierownik OPS na podstawie wywiadu środowiskowego może ustalić nowe warunki spłaty lub zwrotu części świadczenia.

§12.

Przyznane zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie w przypadku przekraczającego dochodu netto rodziny kwotę kryterium dochodowego określonego w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej podlegają zwrotowi:

 1. w całości, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego

 2. 70% przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie wynosi powyżej 150 % do 200 % kryterium dochodowego

 3. 50% przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie wynosi powyżej 100% do 150 % kryterium dochodowego.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXVIII/176/09
Rady Gminy Niedrzwica Duża
z dnia 19 marca 2009 r.

Zasady określające szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

§1.

Pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego albo kuratora.

§2.

Podstawą przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest zaświadczenie lekarza rodzinnego lub specjalisty stwierdzającego potrzebę sprawowania opieki przez osobę drugą.

§3.

Nie ponoszą odpłatności osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351,00 złotych miesięcznie oraz osoby samotnie gospodarujące, których dochód netto nie przekracza kwoty 477,00 złotych miesięcznie.

§4.

Ustala się następującą miesięczną tabelę odpłatności (przyjmując, że kwoty w §3 stanowią 100%), różnicując jej wysokość od osiąganych dochodów przez osobę zainteresowaną.

Dochody rodziny lub osoby

Odpłatność w rodzinie

Odpłatność osoby samotnie gospodarującej

powyżej 100% do 130%

10%

5%

powyżej 130% do 150%

20%

10%

powyżej 150% do 180%

30%

15%

powyżej 180% do 200%

40%

20%

powyżej 200% do 350%

50%

40%

powyżej 350%

100%

100%

 

§5.

Kwoty określone w §3 podlegają waloryzacji w trybie określonym w art. 9 ustawy o pomocy społecznej .

§6.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli rodzina lub osoba znajdzie się w szczególnie trudnej sytuacji bytowej spowodowanej :

 1. korzystaniem, co najmniej dwóch osób w rodzinie z usług opiekuńczych, w tym jedna z przewlekłą chorobą,
 2. zdarzeniem losowym
 3. udokumentowanymi dużymi wydatkami na leki i leczenie na wniosek osoby lub pracownika socjalnego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może czasowo zwolnić z częściowej odpłatności.

§7.

Odpłatność za usługi dotyczy usług świadczonych w ramach stosunku pracy, pomocy sąsiedzkiej, prac społecznie użytecznych.

§8.

Koszty usług określane będą do dnia 15 stycznia uwzględniając całkowite koszty poniesione przez Gminę na usługi opiekuńcze w roku poprzednim z podziałem na usługi świadczone w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia (pomoc sąsiedzka),prac społecznie użytecznych.

§9.

Cena jednej godziny usług stanowi iloraz ogólnej kwoty wydatkowanej na usługi opiekuńcze i liczby godzin obejmujących stosunek pracy i prace społecznie użyteczne, natomiast pomocy sąsiedzkiej stanowi iloraz ogólnej kwoty wydatkowanej na usługi w ramach umów zlecenia i liczba miesięcy świadczonych usług.

§10.

Opłaty za świadczone usługi należy dokonać do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym została wykonana usługa.

§11.

Kwoty zwrotu należności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłacane będą do kasy Urzędu Gminy lub na konto bankowe OPS.

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXVIII/176/09
Rady Gminy Niedrzwica Duża
z dnia 19 marca 2009 r.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.

§1.

Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwłaszcza, jeżeli posiadane środki własne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, może zostać przyznane świadczenia z pomocy społecznej pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na udzielone świadczenie

§2.

Zasiłki celowe okresowe lub pomoc rzeczowa mogą być przyznane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb w szczególności na cele wymienione w art.39 i art.41 ust 2 ustawy o pomocy społecznej

§3.

Zasiłek celowy zwrotny może być przyznany raz na pół roku, natomiast okresowy zwrotny raz na rok i nie dłużej niż na trzy miesiące

§4.

Warunki spłaty określa Kierownik OPS w drodze decyzji administracyjnej uwzględniając możliwości finansowe osoby lub rodziny

§5.

Termin rozpoczęcia spłaty należności podlegającej zwrotowi ustala się nie później niż 2 miesiące od daty udzielenia pomocy.

§6.

Kwoty należności wpłacane będą do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy OPS.

§7.

Przyznane świadczenia z pomocy społecznej w przypadku przekraczającego dochodu netto rodziny kwotę kryterium dochodowego określonego w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej podlegają zwrotowi:

 1. w całości, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego.

 2. 70% przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie wynosi powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego.

 3. 50% przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie wynosi powyżej100% do 150 % kryterium dochodowego.

Powrót