Akty prawne

Pomoc społeczna

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 akt obowiązujący

Pobierz plik

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Akt obowiązujący

Pobierz plik

Ustawa o Przeciwdziałaniu przemocy

Akt obowiązujący

Pobierz plik

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Akt obowiazujący

Pobierz plik

Rozporzadzenie w sprawie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Akt obowiązujący

Pobierz plik

Ustawa o zmianie ustawy o przemocy w rodzinie

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Pobierz plik

Świadczenia rodzinne

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Akt obowiązujący

Pobierz plik

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Tekst obowiązujący

Pobierz plik

Rozporządzenie o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Akt obowiązujący

Pobierz plik

Rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Akt obowiązujący

Pobierz plik

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

akt obowiazujący

Pobierz plik

Gminna Komisja ds. PiRPA

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Akt obowiązujący

Pobierz plik

Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości

Akt obowiązujący

Pobierz plik

Dodatek mieszkaniowy

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity)

Akt obowiązujący

Pobierz plik