Zmiany organizacyjne w OPS

W dniu 08 maja 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej podpisał  umowę na realizację projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwó,j POWR 2014-2020, II Oś› priorytetowa. Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Dział‚anie 2.5 Skuteczna Pomoc Społ‚eczna pt. "Profesjonalny, efektywny, skuteczny OPS" współfinansowany ze środków EFS.
Będzie realizowany przez 18 miesięcy z zachowaniem trwałości projektu przez okres kolejnych 24 miesięcy.

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych Ośrodka polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług poprzez:

-zmianę struktury oganizacyjnej Ośrodka, oddzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług z uwzglednieniem działań zmierzających do jak najwiekszej efektywności w pracy socjalnej,

-zmianę wizerunku OPS jako instytucji udzielajacej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

-wykorzystanie wiedzy, kwalifikacji i umiejetności pracowników,

-zmianę struktury poprzez wydzielenie zespołu d/s świadczeń, stanowiska d/s pierwszego kontaktu, stanowiska d/s pracy socjalnej i stanowiska d/s usług,
- podniesienie jakości działań Ośrodka skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem dzięki doszkoleniu kadry i usprawnieniu funkcjonowania Ośrodka.
Wsparcie udzielone w projekcie przyczyni się do zabepieczenia potrzeb i oczekiwania społeczności lokalnej i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, usprawni pracę Ośrodka, podniesie bezpieczeństwo pracy, zwiększy poziom i jakość usług.

Beneficjentem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej Ośrodek wyremontował część pomieszczeń po Gminnej Bibliotece a tym samym powiększy swoją siedzibę i poprawi warunki pracy oraz obsługi klientów.

W ramach projektu Ośrodek otrzymał dofinansowanie w kwocie 420 872,19 złotych z tego :

-22 551.00 złotych na przygotowanie do zmian systemu organizacyjnego OPS,

-14 900,00 złotych wsparcie pracowników OPS poprzez realizację szkoleń,

-25 200,00 złotych wsparcie pracowników poprzez superwizję i pomoc prawną,

-274 046,76 złotych to wsparcie na wdrożenie zmian organizacyjnych poprzez finansowanie 3 etetów pracowników socjalnych porzesuniętych do realizacji projektu.
W obecnej chwili trwają jeszcze prace adaptacyjne i są utudnienia w obsłudze klientów  za co przepraszamy.

poniedziałek, 28 maja 2018

Powrót